Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хустайд 8 буга хүзүүвчилж, Хустайгаас нийтдээ 80 тарвага Сүхбаатар болон Дундговь аймгуудад амжилттай нутагшууллаа.

5 дугаар сарын 23 болон 24-ны өдрүүдэд Хустайн ажилчид сургалтанд хамрагдлаа.

5 дугаар сарын 30-ны мэдээ

2019 оны 06 сарын 06

Хустайн орчны бүсийн малчид сургалтад хамрагдлаа.

2019 оны 05 сарын 16-ны мэдээ

2019 оны 05 сарын 24

ОХУ, БНХАУ болон Монгол улсын хил дагууд байрлах Тусгай Хамгаалалттай Газруудын дунд хугацааны хамтарсан төлөвлөгөөг хэлэлцэх сургалт семинар зохион байгуулагдл...

"Байгалиа хамгаалья, Хуулиа дээдлье" сэдэвт тэмцээнийг орчны бүсийн сумдын ахлах ангийн сурагчидийн дунд зохион байгуулав.

Байгууллагын дотоод харилцаа хандлага, удирдлагын сэтгэлзүй сэдвээр Имако институт-ийн хамт олон иж бүрэн хөтөлбөрөөр 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр сургалт зохион б...

4 дүгээр сарын 24-ны өдөр GEF-ийн (Даян дэлхийн байгаль орчны сан) 120 төлөөлөгч Хустайд зочиллоо. Мөн Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Ерөнхий ба Сорилын ...

2019 оны 4 дүгээр сар 13-нд ХБЦГ-ын Орчны бүсийн 3 сумын 10 иргэнд зүймэл даавуу эдлэлийн сургалтыг “Шинэ Замнал” ТББ-тай хамтран амжилттай зохион байгуулав. Хү...

Хустайн Цогцолборт Газар Төвийн Удирдах зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж шинэ гишүүдээ баталж, төвийн төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Орчны бүсийн малчдын бүлгийн ахлагч нар болон идэвхитэн байгаль хамгаалагч нарын хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

3 дугаар сарын 28

2019 оны 04 сарын 01

Хустайн Цогцолборт Газрын Захиргаанаас жил бүрийн 3 сард бүх ажилчидаа эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа.

Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын Орчны бүсийн нэгдсэн зөвлөл хуралдав.