Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын байгуулагдсан зорилго нь тахь сэргээн нутагшуулах билээ. Өдгөө манай хамгаалалттай газар дэлхийн хамгийн олон зэрлэг тахьтай газар болоод буй. Энэ жилийн тухайд нийт унаганы бойжилт 80 хувьтай байна. Мөн 7 дугаар сарын 14-ны өдөр байгаль хамгаалагчдийн ээлжилт уулзалт болж эргүүл шалгалтын ажилыг эрчимжүүлэх үүрэг даалгаварыг байгаль хамгаалагчидад өгөөд байна. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now